Program „Rodzina 500+”  to pomoc finansowa państwa dla rodzin wychowujących dzieci.

  • Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016r.
  • Organ przyjmujący wnioski w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. ma 3 miesiące na wydanie decyzji administracyjnej i wypłatę świadczenia.
  • Każdy kto złoży wniosek do 1 lipca 2016r. otrzyma wyrównanie począwszy od miesiąca kwietnia 2016r.
  • Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Świadczenie wychowawcze przysługje na dziecko/ci/ do ukończenia 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu, należy złożyć jedynie wniosek.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 800zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. 

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych /alimenty, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek wychowawczy, stypendia/
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
  • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym;
  • dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów;
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie z sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

OŚWIADCZENIE 1 (1)

OŚWIADCZENIE 2 (2)

OŚWIADCZENIE-GOSP.ROLNE

WNIOSEK